Проект „Отвъд границите на предразсъдъците“
39 ДГ „Пролет“ е член на Национално Сдружение на Българските Европейски Клубове /НАБЕК/.

Целите на проекта са създавене на иновативни педагогически практики в България за постигане на добри резултати на формално и неформално обучение и възпитание в европейските ценности, за постигане на интеркултурно разбиране и общуване в мултикултурна среда, надграждайки с европейски опит.

В партньорство с норвежки училища се осъществява международен обмен на ефективни решиния на местно, регионално, национално и европейски нива за утвърждаване на европейските ценности и интеркултурното разбиране в многокултурна среда.
С участието на ДГ 39 „ Пролет“ в лицето на директора г-жа Олга Сотева бе извършен културен обмен на територията на Норвегия. Домакините любезно предоставиха информация за обучението и възпитанието на децата в предучилищна и начална училищна възраст.

Целта на проекта е формиране на европейски дух и европейско съзнание у младите хора. Засилване на толерантността и взаимното уважение, както и осъзнаване на факта за европейска и световна взаимозависимост, за нуждата от сътрудничество, разбирателство и солидарност. Развиване на комуникативните способности на младите хора, като се осигурява възможност за установяване на контакти от страната и други европейски държави и се допринася за взаимното опознаване на младите хора от различни страни. Отваряне към света, като се насърчава изучаването и практикуването на чужди езици.

Предвижда се провеждане на двудневен семинар през ноември 2015г. на тема: „Разчупване на стереотипите в обучението“, на двудневна конференция през април 2016г. на тема “Популяризиране на европейските ценности чрез интеркултурно образование и комуникация“ и мултиплициране на норвежката практика в неформалното обучение на Европейски клубове и училища в страната, организирайки различни форуми- срещи, кръгли маси, работни ателиета и др.

Осъществяването на проекта се базира на тясното сътрудничество между педагози и родители.


 

Проект “В градината на разнообразието”

“Всички имаме място под слънцето”

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: ДГ 39 “ПРОЛЕТ”

Целта на европейския проект е осигуряване на равен достъп, придобиване на социално, познавателна и специална подготовка, гарантираща компетентността и значимостта на децата. Дейностите, по които ДГ 39 ще работи съвместно с родителите са:

  • Секция “Багри”- 1а група
  • Секция “Конструктивно-технически дейности”- 1 б група
  • Секция “Куклен театър”-2 б, 1 в група
  • Секция “Рецептите на баба”- 2 а група
  • Секция “Екоклуб”- 3 а група
  • Секция “Дидактични игри”- 3 б група
  • Секция “Фолклор и традиционни обичаи”- 4а група
  • Секция “История на етносите”- 4 б група

Дейностите по проекта дават възможност на децата непринудено да усвояват знания за света и да осмислят свободното си време, формират у тях нравствени добродетели и естетически вкус, дават възможност за активно общуване , чрез използване на подходящи и образователни и занимателни игри. Повишаване мотивацията на родителите за участие в дейността на детската градина. Неформално общуване, ангажиране, образоване на родителите и по този начин развиване на техния родителски капацитет. Изграждането на самосъзнание и самочувствие чрез запазване и предаване на умения, опит, история е важно не само за децата, но и за техните родители. Участниците осъществяват богати и все по-сложни взаимоотношения: с връстниците си, с членовете на обединенията по интереси, с фактори на социалната среда извън детската градина. Това ги извежда на нова социална позиция, повишава самочувствието им на свободни и отговорни за своето поведение личности.

В Градината на разнообразието!
2 А група
Традиционната гръцка кухня и обичаи.
Традиционната гръцка кухня и обичаи.
Секция " Дидактични игри", 3- та Б гр.
Секция "Багри", 1-ва А гр.
Секция "Сръчковци", 1- ва Б гр.
В Градината на разнообразието!

 

Дейности през месец декември 2015 г.

2А група – секция “Рецептите на баба”

 

3Б група – състезателни игри

 

4А група – изработване на сурвачки