Проект "ABLE to RAISE"

Детска градина 39 “Пролет” участва в проект с международно значение по програма Еразъм.
Наши партньори по проекта са “Хуманност и Дълголетие” ООД – България и Proectoss Famma – Испания.
Основният акцент на срещата е обмен на педагогически опит и добри практики в
Приобщаващото образование. Гостите бяха посрещнати по стар български обичай.
Горди сме, че сме избрани да покажем своя опит и познания в тази област.


Заглавие на проекта: “ABLE to RAISE” – Professional Training Programme towards
Personal Autonomy Model Implementation within the Educational and Caring Systems
across European States
Номер на Проекта: 2021-1-ES01-KA210-ADU-000034062, програма Еразъм +
Дейност: KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education

Описание на проекта:
Проектът „ABLE to RAISE“ планира да предостави приобщаващи подходи,
методологични техники и ИТ инструменти за преподаватели. Насочен е към
приобщаващото образование на деца с увреждания и специални образователни
потребности. Резултатът от транснационалното партньорство ще бъде Наръчник с добри практики за приобщаващо образование, преведен на три езика (английски, испански, български ).


Целеви групи на проекта: НПО, работещи в областта на приобщаващото образование, преподаватели, работещи с деца с увреждания и СОП.
Дейности: Директно обучение на преподаватели, избрани от различни центрове в държавите-участнички, като от тях се очаква да предадат научените методологични техники и инструменти на своите колеги.
Да обучават децата в независимост, усвояване на умения, придобиване на
самоувереност и адаптивност, извън тяхното формално образование.
В дългосрочен план програмата е насочена към цели общности, чрез трайна промяна на образователната система и начинът за справяне със специалните нужди от гледна точка на преподавателите в приобщаващото образование.

РЪКОВОДСТВО
Компилация от методи, продукти и ИТ източници, проучени и използвани от всяка
партньорска асоциация, плюс доклади и препоръки и опит – взети предвид в наръчника, след като пилотният проект бъде изпълнен.

Проект „Спортът е здраве”

по програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община

 

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната задача на учебно-възпитателната работа по физическа култура в 39 ДГ „Пролет” е да осигури здравословен режим на обучение и възпитание, удовлетворяване на биологичната потребност на децата от движение.

Приоритетът на проекта е насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици от детски градини и училища. Основните цели на проекта са:

  • подобряване на здравния статус, физическата и психическата дееспособност на децата
  • създаване на мотивация от ранна детска възраст за участие в спортни занимания
  • формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот чрез активно спортуване

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група на проекта са деца от 5-6-годишна възрастова група – общо 156 на брой като 4 от тях са със специални образователни потребности. Разпределени са в 5 групи.

Третите и четвъртите групи на футболни мачове.

  

Проект “Спортуваме заедно”

През учебната 2017/2018 г. ДГ 39 “Пролет” участва по проект “Спортуваме заедно”. Целта на проекта бе подобряване на здравния статус, физическата и психическата дееспособност на децата.Чрез интерактивни методи екипът на ДГ 39 “Пролет” запозна малките спортисти с правилата на играта Бадминтон.