Проект „Спортът е здраве”

по програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната задача на учебно-възпитателната работа по физическа култура в 39 ДГ „Пролет” е да осигури здравословен режим на обучение и възпитание, удовлетворяване на биологичната потребност на децата от движение.

Приоритетът на проекта е насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици от детски градини и училища. Основните цели на проекта са:

  • подобряване на здравния статус, физическата и психическата дееспособност на децата
  • създаване на мотивация от ранна детска възраст за участие в спортни занимания
  • формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот чрез активно спортуване

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група на проекта са деца от 5-6-годишна възрастова група – общо 156 на брой като 4 от тях са със специални образователни потребности. Разпределени са в 5 групи.

Третите и четвъртите групи на футболни мачове.

Проект “Спортуваме заедно”

През учебната 2017/2018 г. ДГ 39 “Пролет” участва по проект “Спортуваме заедно”. Целта на проекта бе подобряване на здравния статус, физическата и психическата дееспособност на децата.Чрез интерактивни методи екипът на ДГ 39 “Пролет” запозна малките спортисти с правилата на играта Бадминтон.


Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

От 01.01.2016 г. Детска градина №39 “Пролет” работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, който е продължение на проект „Включващо обучение”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – фаза 1“.

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изграждане на образователна среда за:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
  • ранна превенция на обучителни затруднения;
  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.