Add Your Heading Text Here

Проект „Спортът е здраве”

по програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната задача на учебно-възпитателната работа по физическа култура в 39 ДГ „Пролет” е да осигури здравословен режим на обучение и възпитание, удовлетворяване на биологичната потребност на децата от движение.

Приоритетът на проекта е насочен към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици от детски градини и училища. Основните цели на проекта са:

 • подобряване на здравния статус, физическата и психическата дееспособност на децата
 • създаване на мотивация от ранна детска възраст за участие в спортни занимания
 • формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на живот чрез активно спортуване

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група на проекта са деца от 5-6-годишна възрастова група – общо 156 на брой като 4 от тях са със специални образователни потребности. Разпределени са в 5 групи.

Третите и четвъртите групи на футболни мачове.

Проект “Спортуваме заедно”

През учебната 2017/2018 г. ДГ 39 “Пролет” участва по проект “Спортуваме заедно”. Целта на проекта бе подобряване на здравния статус, физическата и психическата дееспособност на децата.Чрез интерактивни методи екипът на ДГ 39 “Пролет” запозна малките спортисти с правилата на играта Бадминтон.

 

« 1 of 20 »

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

От 01.01.2016 г. Детска градина №39 “Пролет” работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, който е продължение на проект „Включващо обучение”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – фаза 1“.

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
 • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
 • ранна превенция на обучителни затруднения;
 • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
 • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
 • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • деца от 3 до 6 години, включени в процеса на ранно оценяване;
 • деца от 3 до 6 години в риск от обучителни затруднения;
 • деца и ученици със СОП, в т.ч. деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация;
 • ученици с девиантно поведение;
 • специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, арттерапевти, кинезитерапевти, социални педагози и др.), осъществяващи
 • ресурсно подпомагане;
 • учители, педагогически съветници (вкл. експерти от РИО);
 • директори (вкл. представители на общините, на отделите за закрила на детето, секретарите/представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните);
 • лекари, медицински специалисти, социални работници.
 • родители.

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1. „Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения“

Дейността ще се осъществява в 24 целодневни детски градини и обединени детски заведения (ЦДГ и ОДЗ), които бяха включени в проект „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като ще бъдат избрани и 10 нови ДГ

Поддейности:

1. Подбор и назначаване на специалисти (логопеди, психолози, а при необходимост и ресурсни учители) за работа по модела, в т.ч. и за подпомагане на обучението на децата със СОП.

2. Осигуряване на инструментариум за установяване на децата в риск от обучителни затруднения, в т.ч. и за децата със СОП, и за работа по преодоляването на затрудненията.

3. Повишаване на капацитета на учителите и специалистите от ДГ за работа по модела чрез обучения.

4. Супервизия на работата на екипите от специалисти и учителите на групи.

5. Осигуряване на техника за новите ДГ и материали за работа с децата във всички обхванати по проекта ДГ

6. Работа на ДГ за създаване на условия за изграждане на положителни нагласи към прилагания модел и за активно партньорство с родителите/настойниците.

Проекта “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.